Животът в читалището

Тук ще намерите информация за дейността на клубовете и формациите към читалището

неделя, 1 април 2012 г.

За читалището

Читалище „Умение-2003” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Закона за народните читалища /ЗНЧ/, Конституцията и останалото законодателство в Република България и утвърдения от Общото събрание Устав.
Цели на сдружението:
• Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;
•  Запазване на обичаите и традициите на българския народ;
• Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
•  Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
•  Осигуряване на достъп до информация.

За връзка с нас
Председател на читалищното настоятелство: Петьо Анастасов
Секретар: Мариана Ангелова

Адрес: ул. Златен рог 2
8600 гр. Ямбол
Телефон: 0888 270627
Ел.поща: umenie2003@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар