Животът в читалището

Тук ще намерите информация за дейността на клубовете и формациите към читалището

сряда, 13 март 2019 г.

Читалище "Умение-2003" е част от кампанията "България дарява"

„България дарява“ е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации.
Tя се осъществява в последната седмица на месец март. Първото издание на инициативата ще се състои през март 2019 год.
Читалище „Умение-2003“ събира дарения за създаването на семеен център „Дворец на здравето“ в Ямбол. Идеята е в него да се предоставя терапия чрез музика, дърворезба, рисуване, петанк, боче и други атрактивни дейности за деца и млади хора с хиперактивност, физически увреждания или други специални образователни потребности. На 24 март читалището ще представи част от планираните дейности в Градски парк - Ямбол. Каузата може да подкрепите с дарения по сметката на Читалище "Умение-2003" в Общинска банка АД клон Ямбол - Банкова сметка: BG89SOMB91301024543601 BIC SOMBBGSF. Още информация за това можете да получите и на телефон 0882350957, както и в сайта на кампания "България дарява".

неделя, 1 април 2012 г.

За читалището

Читалище „Умение-2003” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Закона за народните читалища /ЗНЧ/, Конституцията и останалото законодателство в Република България и утвърдения от Общото събрание Устав.
Цели на сдружението:
• Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;
•  Запазване на обичаите и традициите на българския народ;
• Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
•  Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
•  Осигуряване на достъп до информация.

За връзка с нас
Председател на читалищното настоятелство: Петьо Анастасов
Секретар: Мариана Ангелова

Адрес: ул. Златен рог 2
8600 гр. Ямбол
Телефон: 0888 270627
Ел.поща: umenie2003@gmail.com